Polityka Prywatności

Niniejsza strona internetowa działająca w domenie newelegance.pl (zwana dalej Portalem), jest obsługiwana przez firmę N. E. FABRYKA MEBLI spółka z o. o. z siedzibą w Polesiu 25, 98-400 Wieruszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem KRS 0001076357, NIP: 9970152264, REGON: 101697514 (dalej Spółka)

Polityka Prywatności określa zasady:

Za pośrednictwem Portalu mogą być pozyskiwane dane osobowe od użytkowników m.in. w następujący sposób:

Zasady przetwarzania danych osobowych przez N. E. FABRYKĘ MEBLI sp. z o. o.

Pozyskane dane osobowe przetwarza są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Obsługa zapytań:
– klientów lub potencjalnych klientów,
– o udzielenie pomocy materialnej, w tym w ramach formularzy kontaktowych dostępnych na Portalu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas przygotowania i udzielenia odpowiedzi adresatom wiadomości. Nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Zawarcie z nami umowy lub przygotowywanie się do jej zawarcia – zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Udostępnianie danych pracowników, współpracowników naszego kontrahenta lub dostawcy w związku z wykonywaniem umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze umowy.

Źródłem pozyskania danych jest pracodawca kontrahenta lub dostawcy.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Reklamacje

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane są przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Rekrutacja

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy jako administratorze danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO –zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza regulacje Kodeksu Pracy.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacji rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów, chyba że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – wówczas okres ten będzie wynosił 1 rok od momentu zakończenia roku, w którym przekazane zostały dokumenty aplikacyjne.

Staże studenckie

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Pracownicy i współpracownicy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy jako administratorze danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza regulacje Kodeksu Pracy.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.

W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

Interakcje na SM, wiadomości, komentarze

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na komunikacji z użytkownikami portali społecznościowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obserwowania naszych portali społecznościowych, a w przypadku zadania pytania – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.

Spory prawne, egzekwowanie należności

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Monitoring na terenie firmy w celu ochrony mienia, poprawy bezpieczeństwa oraz obserwacji procesów produkcyjnych.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie Administratora.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż rok czasu.

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Newsletter

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na działalności marketingowej – w tym wysyłanie newslettera.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Konkursy i akcje promocyjne

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu konkursów i akcji promocyjnych, a także organizacja eventów.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku konkursów i promocji, które podlegają rozliczeniom podatkowym.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. W zakresie realizacji obowiązków prawnych – 6 lat.

Jeżeli korzystasz z serwisu
– newelegance.pl
– posiadasz Konto Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotom, którym N. E. FABRYKA MEBLI sp. z o. o. może przekazywać dane osobowe, mogą być:

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat wniesienia skargi znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Polityka Cookies

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.